Política de privacitat i protecció de dades

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa és l'entitat responsable del tractament de les dades de caràcter personal suminis​*trados pels usuaris en els Portals Web i Seus Electròniques.

De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, el Ministeri es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Aquest avís legal és aplicable a les pàgines dels Portals Web i Seus Electròniques, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquests llocs, ni als enllaços des d'això llocs amb altres webs.

Pot dirigir-se al de el​egado de Protecció de Dades a través de: ​dpd@economia.gob.es​​

Política de protecció de dades

Recollida de dades personals

A fi de prestar els serveis que li corresponen, el Ministeri podrà sol·licitar a través de formulàries dades personals que amb caràcter general seran tractats d'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 (RGPD) i a la Llei orgànica   3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, aprovada el 5 de desembre de 2018 (LOPDyGDD).

El Ministeri informarà i pot recollir dades de les següents categories de dades personals:

  • Dades identificatives i de contacte (incloses adreces postals i/o electròniques).
  • Codis o claus d'identificació per a accés i operativa en el Portal i la la Seu electrònica.
  • Dades transaccionals, això és, qualsevol operació, moviment i consulta associat a qualsevol dels serveis i procediments administratius que un usuari mantingui amb el Ministeri.
  • Dades socioeconòmiques i laborals.
  • Dades de representació legal.

Responsables del Tractament

Les activitats de tractament de dades personals corresponen a diferents Responsables de Tractament, en funció del servei prestat pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. El Registre d'Activitats de Tractament (RAT), publicat i descargable en aquest lloc, identifica als responsables de tots els tractaments registrats en el Ministeri.

Finalitats de les activitats de tractament i la seva legitimació

A través dels Portals Web i Seus Electròniques, no es recullen dades personals sense la deguda legitimitat. Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per als fins previstos en cada procediment o actuació.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat general la gestió, prestació i millora dels serveis i la tramitació dels procediments administratius relacionats amb el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa així com qualsevol altre servei sol·licitat a cada moment per l'usuari i el seguiment i la resposta a les consultes plantejades per aquests.

El tractament de les dades personals recollits pel Ministeri  pot tenir finalitats addicionals, totes elles justificades pel consentiment explícit de l'usuari o per la legitimació que al Ministeri li confereixen les Lleis i disposicions normatives que regulen els serveis oferts i els respectius procediments, d'acord amb els supòsits de licitud dels tractaments previstos pel art 6 del Reglament (RGPD).”

Les diferents finalitats i les seves legitimacions poden consultar-se en l'accés a cadascun dels serveis i procediments oferts pel Ministeri; i amb caràcter general, en el RAT publicat en compliment del que es preveu en l'art. 31.2 de la Llei orgànica 3/2018 (LOPDyGDD).

Consentiment Explícit

Una vegada informat de la mena de dades necessàries per a la prestació dels serveis i procediments administratius associats, les activitats de tractament que es realitzarà, la seva finalitat i la seva legitimació, es recaptarà el consentiment exprés quan sigui necessari perquè el Ministeri realitzi les activitats de tractament de les dades personals proporcionades per l'usuari dels serveis.

Destinataris, cessió i transferència de dades

De manera general el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa és l'únic destinatari de les dades recaptades. En cap cas les referides dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment exprés de l'afectat, excepte autorització legal, segons els supòsits previstos per la normativa legal vigent.

Quan el servei prestat o el seu procediment associat inclogui obligacions legals derivades de la legitimació del tractament que requereixin la cessió o transferència a tercers s'indicaran les terceres parts destinatàries d'aquestes dades i les finalitats de les seves activitats de tractament.

En el seu cas, es recaptarà el consentiment exprés de l'usuari per a tals cessions i transferències de dades. Es demanarà de manera separada i específica el consentiment quan la transferència de dades sigui internacional.

Període de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per a atendre els serveis oferts pel Ministeri sobre la base de la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.

Exercici de drets

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets respecte a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments administratius i serveis. Per a això podrà enviar una instància a través del següent enllaç o dirigir-se per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, a:

Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa​
Passeig de la Castellana, 162 - 28046 Madrid

També podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on pot consultar més informació sobre obligacions i drets relatius a la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Queixes i Reclamacions

En exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant el Ministeri quan no estigui satisfet amb la resposta rebuda. Més informació en Seu electrònica.

Registre d'Activitats de Tractament de Dades Personals

Política de Cookies

El Ministeri utilitza un servei d'analítica web que instal·la cookies temporalment amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari per a registrar la seva activitat en el lloc web. Una cookie no identifica a una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s'utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.

Per a navegar pel portal i les seus electròniques del Ministeri no és necessari que permetre la instal·lació d'aquestes cookies. És possible deshabilitar-les directament en el navegador. En cada navegador l'operativa és diferent. En l'ajuda del navegador trobés informació relacionada amb l'ús de les cookies.

Pot ampliar informació consultant en política de cookies