Política de privacidade e protección de datos

O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa é a entidade responsable do tratamento dos datos de carácter persoal suminis​trados polos usuarios nos Portais Web e Sedes electrónicas.

En conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016, o Ministerio comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Este aviso legal é de aplicación ás páxinas dos Portais Web e Sedes electrónicas, non se garante nos accesos a través de ligazóns con estes sitios, nin ás ligazóns desde isto sitios con outras webs.

Pode dirixirse ao De o​egado de Protección de Datos a través de: ​dpd@economia.gob.es​​

Política de protección de datos

Recollida de datos persoais

Con obxecto de prestar os servizos que lle corresponden, o Ministerio poderá solicitar a través de formularios datos persoais que con carácter xeral serán tratados de acordo ao establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016 (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, aprobada o 5 de decembro de 2018 (LOPDyGDD).

O Ministerio informará e pode recoller datos das seguintes categorías de datos persoais:

  • Datos identificativos e de contacto (incluídas direccións postais e/o electrónicas).
  • Códigos ou claves de identificación para acceso e operativa no Portal e a a Sede electrónica.
  • Datos transaccionais, isto é, calquera operación, movemento e consulta asociado a calquera dos servizos e procedementos administrativos que un usuario manteña co Ministerio.
  • Datos socioeconómicos e laborais.
  • Datos de representación legal.

Responsables do Tratamento

As actividades de tratamento de datos persoais corresponden a diferentes Responsables de Tratamento, en función do servizo prestado polo Ministerio de Economía, Comercio e Empresa. O Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT), publicado e descargable neste sitio, identifica os responsables de todos os tratamentos rexistrados no Ministerio.

Finalidades das actividades de tratamento e a súa lexitimación

A través dos Portais Web e Sedes electrónicas, non se recollen datos persoais sen a debida lexitimidade. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos en cada procedemento ou actuación.

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade xeral a xestión, prestación e mellora dos servizos e a tramitación dos procedementos administrativos relacionados co Ministerio de Economía, Comercio e Empresa así como calquera outro servizo solicitado en cada momento polo usuario e o seguimento e a resposta ás consultas expostas polos mesmos.

O tratamento dos datos persoais recollidos polo Ministerio pode ter finalidades adicionais, todas elas xustificadas polo consentimento explícito do usuario ou pola lexitimación que ao Ministerio confírenlle as Leis e disposicións normativas que regulan os servizos ofrecidos e os respectivos procedementos, #de acordo con os supostos de licitud dos tratamentos previstos polo art 6 do Regulamento (RGPD).”

As distintas finalidades e as súas lexitimacións poden consultarse no acceso a cada un dos servizos e procedementos ofrecidos polo Ministerio; e con carácter xeral, no RAT publicado en cumprimento do previsto no art. 31.2 da Lei Orgánica 3/2018 (LOPDyGDD).

Consentimento Explícito

Unha vez informado do tipo de datos necesarios para a prestación dos servizos e procedementos administrativos asociados, as actividades de tratamento que se vai a realizar, a súa finalidade e a súa lexitimación, solicitarase o consentimento expreso cando sexa necesario para que o Ministerio realice as actividades de tratamento dos datos persoais proporcionados polo usuario dos servizos.

Destinatarios, cesión e transferencia de datos

De forma xeral o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa é o único destinatario dos datos solicitados. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento expreso do afectado, salvo autorización legal, segundo os supostos previstos pola normativa legal vixente.

Cando o servizo prestado ou o seu procedemento asociado inclúa obrigacións legais derivadas da lexitimación do tratamento que requiran a cesión ou transferencia a terceiros indicaranse as terceiras partes destinatarias deses datos e as finalidades das súas actividades de tratamento.

No seu caso, solicitarase o consentimento expreso do usuario para tales cesións e transferencias de datos. Pedirase de forma separada e específica o consentimento cando a transferencia de datos sexa internacional.

Período de conservación dos datos

Os datos conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos ofrecidos polo Ministerio en base á lexislación administrativa respecto a a prescrición de responsabilidades.

Exercicio de dereitos

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos respecto a os datos fornecidos para calquera dos procedementos administrativos e servizos. Para iso poderá enviar unha instancia a través do seguinte ligazón ou dirixirse por calquera medio que deixe constancia do seu envío e recepción, a:

Ministerio de Economía, Comercio e Empresa​
Paseo da Castelá, 162 - 28046 Madrid

Tamén poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, onde pode consultar máis información sobre obrigacións e dereitos relativos á Protección de Datos de Carácter Persoal.

Queixas e Reclamacións

En exercicio dos seus dereitos pode presentar unha reclamación #ante o Ministerio cando non estea satisfeito coa resposta recibida. Máis información en Sede electrónica.

Rexistro de Actividades de Tratamento de Datos Persoais

Política de Cookies

O Ministerio utiliza un servizo de analítica web que instala cookies temporalmente coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web. Unha cookie non identifica a unha persoa, senón a unha combinación de computador-navegador-usuario, teñen unha vixencia temporal limitada e en ningún caso utilízanse para recoller información de carácter persoal.

Para navegar polo portal e as sedes electrónicas do Ministerio non é necesario que permitir a instalación destas cookies. É posible deshabilitarlas directamente no navegador. En cada navegador a operativa é diferente. Na axuda do navegador atopase información relacionada co uso das cookies.

Pode ampliar información consultando en política de cookies