Propostas lexislativas europeas

O 23 de febreiro de 2021, o Consello de Ministros aprobou o Acordo para mellorar o proceso de negociación e a incorporación do dereito da Unión Europea ao ordenamento xurídico interno. O presente Acordo ten por obxecto mellorar a participación do Reino de España nos procesos de desenvolvemento normativo na Unión Europea (fase ascendente) e mellorar a súa aplicación e transposición (fase descendente).

Para estes efectos, o Acordo prevé a elaboración dun estudo de impacto sobre as propostas lexislativas da Comisión Europea (EIPLE). Durante o proceso de elaboración do EIPLE realízase un proceso de participación pública para que os cidadáns, grupos de interese, asociacións empresariais e sindicais, oficinas de estudos, expertos ou calquera sector que se considere afectado pola proposta lexislativa poidan expresar o seu criterio.

Deste xeito, esta canle pretende recoller a opinión dos citados sectores sobre as propostas lexislativas da Comisión que, polas competencias atribuídas a este Ministerio, entran no seu ámbito de actuación.​