​​​​​​​​​​​​​​Unitat de mercat

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, permet interposar reclamacions i informar sobre obstacles i barreres a la unitat de mercat per actuacions de les administracions públiques.

La llei estableix principis i normes bàsiques que garanteixen la unitat de mercat, a través d'una millora de la regulació, per tal de crear l'entorn més favorable a la competència i a la inversió. Per a això, es reforça la cooperació i col·laboració entre l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, creant el Consell per a la Unitat de Mercat, per al seguiment de l'aplicació de la llei.

Las Sentèncias del Tribunal Constitucional 79/2017 de 22 de juny, 110/2017 de 5 d'octubre i 111/2017 de 5 d'octubre, entre d'altres decisions, han declarat nuls els articles 6, 19, 20, 21.2.c, les lletres b), c) i e) de l'apartat segon de l'article 18, així com la disposició addicional desena.

   Veure casos resolts